Column: Media sociaal?

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

Door Marinus F.J. Hovius
Na een klein jaar als raadslid gefunctioneerd te hebben bekruipt mij soms het gevoel in een aquarium te wonen. Niet het aquarium waar op de Terpweg de conciërges van R.S.G. Wiringherlant precies wisten wie te laat en wie ziek was. Een natuurlijke sociale controle voor de adolescenten verzameld in het voortgezet onderwijs. Nee dit is een aquarium zoals bij een Chinees restaurant waar mensen naar je staren.

Zowel sociaal als online merk ik dat je leven als raadslid toch onder een soort vergrootglas ligt. Uiteraard hadden wij als gezin dit zien aankomen, maar eenmaal daar is het soms toch wennen. Jan en ook alleman heeft ineens een mening over jou en de standpunten waar je voor staat. Heel vaak ook mensen die je niet of nauwelijks kent. Soms zelfs zo erg dat sommige mensen in ene niet meer hun hand opsteken… Leerzaam, niet altijd even eerzaam.

Toch vraag ik me wel eens af of iedereen raadsleden wel als mensen ziet. Voor de één ben je een middel om een persoonlijk doel te bereiken. Voor de ander lijk je een voetveeg of een vloermat waar alle rotzooi op afgeveegd kan worden. Raar, dat doe ik toch ook niet bij een ander zou ik zeggen. Wij leren onze zoon ook gewoon ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!’

Derhalve blijf ik toch reageren op tendentieuze stukken om toch ook de menselijke kant te benaderen. Ook hoor en wederhoor horen hierbij. Of het nu gaat om windmolens of hondenpoep.

Oude waarden en omgangsvormen lijken in de media soms steeds verder weg te zakken. Toch, aan de andere kant zijn de media zeer belangrijk voor je vak. Veel wat leeft in de samenleving is te halen en te delen via lokale nieuwssites, Twitter, Facebook of de geschreven pers. Om een goed beeld te kunnen vormen over onderwerpen zijn dus niet alleen de openbare vergaderingen belangrijk, al kun je daar gelukkig wel de mensen in de ogen kijken.

Blij met mijn keuze voor dit vak ben ik nog steeds. Er is wel nog veel te leren en te behalen.

LADA dient motie van afkeuring in

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA dient motie van afkeuring in

HOLLANDS KROON – LADA dient tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 28 mei een motie van afkeuring in tegen de actie van Greenpeace om grote stenen in de Noordzee te dumpen waarbij het leven van de vissermannen in gevaar wordt gebracht. LADA zoekt hiervoor steun bij andere fracties die begaan zijn met het lot van de vissers. De stenen kunnen in de netten verstrikt raken en voor grote schade zorgen. Het is niet ondenkbaar dat schepen met hun bemanning in gevaar raken. Je moet er niet aan denken dat een schip hierdoor omslaat en vergaat.

Het initiatief van de motie tegen deze actie van Greenpeace komt van raadslid Henk-Jan Wittink: “Wij leven in een vrij land waar iedereen voor zijn mening mag uitkomen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid van de mensen op zee die daar een boterham verdienen. Door regulering en duurzame visserij wordt er beheerst omgegaan met de visstand in de Noordzee. Juist de Wieringer vloot zet in op duurzaam en is ondanks het flinke aantal schepen kleinschalig in doen en laten. Door innovatie gaan de Wieringers juist zorgvuldig om met de zeebodem. Deze actie past daar zeker niet bij. Met deze motie wil Hollands Kroon een signaal afgeven richting Den Haag om dit soort acties te verbieden”.

LADA luistert in Lutjewinkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Lutjewinkel

Op de goed bezochte openbare fractievergadering van LADA in De Huyskamer van Lutjewinkel zijn twee onderwerpen uitvoerig aan de orde gesteld. Beiden hebben te maken met vervoer. Als je in Lutjewinkel gaat luisteren dan komt de problematiek rond Campina uiteraard ter tafel. Piet Heneweer gaf een presentatie van zijn plannen over het invoeren van het doelgroepenvervoer. De raadsagenda leverde nauwelijks discussie op.

Doelgroepenvervoer

HeneweerPiet Heneweer, de man met passie voor openbaar vervoer, neemt de aanwezigen mee in zijn plannen om in de Noordkop een sluitend doelgroepen vervoer te introduceren dat aansluit op de hoofdlijnen die Connexxion vanaf 2020 blijft exploiteren. Onrendabele lijnen worden opgeheven waardoor leerlingenvervoer, vervoer van mensen met een beperking dreigt te vervallen. Daar moet het plan doelgroepenvervoer in gaan voorzien. Er wordt gereden met belbussen die vaste opstappunten krijgen en buiten de uren die specifiek voor het doelgroepenvervoer worden ingevuld als lijndienst gaan rijden. Provincie en Connexxion staan achter het plan op voorwaarde dat de gemeenten deelnemen in het project. Omdat chauffeurs en begeleiders uit de bijstand gehaald worden en een opleiding krijgen, zullen gemeenten op uitkeringen gaan besparen en zo een deel terugverdienen van de financiering van het project. Wethouder Frits Westerkamp adviseerde Heneweer om namens de drie gemeenten bij de provincie het verzoek neer te leggen om een pilot uit te werken om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Campina

Namens bewoners van de Wateringskant en Raaksmaatsweg verwoordde Ingo Wilcke hun grote zorgen nu veel van de aanvoer naar de fabriek gedwongen wordt deze route te rijden. Geeft veel overlast en er ontstaan gevaarlijke situaties door kapot gereden bermen. Bewoners worden ongeduldig, het duurt allemaal zo lang, er worden slechts korte termijnoplossingen gevonden, wij horen maar niet wat er gaande is, waren de klachten. Het dorp wacht op het verlossende antwoord over een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. “Het is toch te gek dat een bedrijf met17 miljard omzet niet bereid is om een schamele drie ton uit trekken voor de aanleg van die weg?” kwam er over tafel. De fractie werd gevraagd een vuist naar Campina te maken om een oplossing te zoeken: “Wat kan LADA voor ons betekenen?” Wethouder Westerkamp wees er nogmaals op dat er gesprekken met de directie lopen en dat de resultaten van de metingen van de verkeersbewegingen onderzocht worden en dat er calculaties gemaakt worden van de drie alternatieve ontsluitingen. Het college heeft Campina voorgehouden zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om tot een aanvaardbare oplossing te komen en begrijpt de frustraties bij de bewoners. Hij gaf de fractie het advies om met de raad naar de provincie te gaan om de problemen met Campina voor te leggen.

Raadsagenda

De agenda met hoofdzakelijk jaarrekeningen leverde weinig discussie. De fractie accepteert de bevindingen in het accountantsrapport dat redelijk positief over de jaarrekening van de gemeente oordeelt. Voor een definitief oordeel worden de bevindingen van de auditcommissie afgewacht.

Het gevraagde krediet voor vervanging van basisuitrusting gymzalen leverde een kritische vraag op. Waarom is dat achterstallig onderhoud ontstaan, is een kwalijke zaak. Het is na de fusie fout gegaan met de rapportages. Deze rapporten zijn nu achterhaald en wordt nu een inhaalslag gemaakt. Het geld dat nu uitgetrokken wordt had in feite al uitgegeven moeten zijn. Het college stelt nu voor om een reserve in te stellen waaruit dit onderhoud jaarlijks betaald kan worden. De fractie gaat daarmee akkoord.

De LADA vraagbaak – discussieplatform

5) Discussieplatform Reacties uitgeschakeld voor De LADA vraagbaak – discussieplatform

“DE LADA VRAAGBAAK ” is de titel van een reeks onderwerpen die door het bestuur aan  leden wordt voorgelegd. Het is een antwoord op een opmerking tijdens de laatste ledenvergadering. De ledenvergadering stelt eens per vier jaar een verkiezingsprogramma op. Daarnaast komt het voor dat er in de maatschappij of in de gemeenteraad zaken aan de orde komen die niet voorzien zijn en waarover LADA geen standpunt heeft. Wat kan de rol en de invloed van de leden dan  zijn?

LADA probeert de afstand burger – bestuur kleiner te maken en de betrokkenheid te vergroten. Directe democratie, zeker binnen de partij, is van grote waarde. Als leden, fractie of bestuur tegen een onderwerp aanlopen waarover LADA nog geen pasklaar antwoord heeft, willen we iedereen daar zoveel mogelijk in betrekken. Daar zitten praktische grenzen aan. Voor elk nieuw onderwerp een vergadering uitschrijven is niet altijd doelmatig. Moderne media kunnen van dienst zijn. “DE LADA VRAAGBAAK” beoogt een discussieplatform te zijn. Standpunten die hier worden neergezet zijn voorlopig. Iedereen wordt uitgedaagd hieraan bij te dragen. Alle wijsheid is welkom en kan betrokken worden bij het  tot stand komen van LADA standpunten. Bij deze: u bent uitgenodigd.

Rob Ravensteijn

De LADA vraagbaak

5) Discussieplatform Reacties uitgeschakeld voor De LADA vraagbaak

Samenwerking en schaalvergroting

Hollands Kroon is als fusiegemeente nog maar net van start, of de eerste naden van het nieuwe pak beginnen al te scheuren: de gemeente is te klein om het sociaal domein zelfstandig vorm te geven. Eerder waren al taken uitbesteed aan gemeenschappelijke regelingen. De behoefte om gezamenlijk op te trekken neemt alleen maar toe. Steeds vaker valt de norm van 100.000 inwoners als minimum voor een gemeente. Zover is het gelukkig nog niet, heel wat inwoners hebben de vorige fusie nog niet verwerkt. Binnenkort zal de raad zich moeten buigen over een voorstel voor een Noordkopraad. De gemeente Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon willen tot “slim samenwerken in de Kop” komen. LADA is wel voor “slim”. Vraag is: waarmee en onder welke omstandigheden?

Klik hier en lees verder vaagbaak 2

LADA Nieuwsbrief nr. 56

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 56

Klik hier voor het lezen van de LADA nieuwsbrief nummer 56

Thuishuis, een nieuwe woonvorm voor ouderen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Thuishuis, een nieuwe woonvorm voor ouderen

Een collectieve woonvorm voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen. Als voorbeeld dient het collectieve studentenhuis. Een interessante ontwikkeling. Stichting Thuis in welzijn is de initiatiefnemer en promotor van dit concept. Er zij twee thuishuizen, in Deurne en Amstelveen. Wooncompagnie wil een pilot starten in Winkelmade en presenteerde een thuisinwelzijnschets. Er is een informatiemiddag geweest waarbij fractieleden aanwezig waren. De fractie vindt het een interessante mogelijkheid. In Winkelmade zou dat goed samengaan met betaalbaar wonen voor jongeren en starters. Lida Brussaard en Peter Couwenhoven hebben een vervolggesprek gehad met Jan Ruyten van de stichting.

Inleiding

Ongeveer een derde van de Nederlanders van 18 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam. Onder ouderen komt eenzaamheid vaker voor. Met het wegvallen van de partner en/of het overlijden van vrienden en kennissen, dunt het contactennetwerk van de oudere mens uit en dat kan tot vereenzaming leiden. Vereenzaming wordt wel de ergste kwaal genoemd waar je in je leven mee kan worden geconfronteerd.

De gemeentelijke overheid streeft naar integratie van kwetsbare en afhankelijke groepen in de lokale samenleving. Alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of (dreigen te) vereenzamen is één van deze doelgroepen. De gemeente wil deze integratie bereiken door mensen te stimuleren om zich in te zetten voor elkaar en voor de buurt/wijk waarin ze wonen.

Het Thuishuisproject is zo’n project, en bestaat uit twee delen: het Thuishuis zelf is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen, die “gerund” wordt door vrijwilligers. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Doel van het thuishuis

Doel van het Thuishuisproject is: Het bieden van een woon- en leefklimaat aan alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen, in de vorm van een Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert. Hierbij staan de wensen en behoeften van de ouderen centraal, evenals het behouden of bevorderen van hun zelfredzaamheid. Daarnaast zullen voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit identieke visie en methodiek, thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende woonkern.

Kenmerken van het thuishuis

Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar 5 tot max. 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m2) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer, een pantry en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een woonkeuken, een hobbyruimte, een bijkeuken, 1 a 2 logeerruimten en bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m2 per persoon). Het huis staat in de wijk/buurt waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening.

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door vrijwilligers die de ouderen -indien nodig- ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Hoe groot de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de bewonersgroep c.q. individuele wensen van de oudere.

In het Thuishuis kunnen de ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is dat de bewoners voor de laatste maal zijn verhuisd en dus kunnen blijven wonen in het Thuishuis.

Antwoord van Surplus betreffende obs De Dentele

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord van Surplus betreffende obs De Dentele

Geachte leden van de fractie,

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid. We zijn in intensief overleg met de ouders over de wensen en mogelijkheden voor de Dentele volgend jaar en het jaar daarop. Helaas zien we door het kleine aantal kleuters het komend jaar geen mogelijkheid tot het formeren van een kleutergroep op de Dentele. We realiseren ons dat dat lastig kan zijn voor de ouders met meer kinderen in de basisschoolleeftijd, en we denken mee in oplossingen daarvoor. De onderwijskwaliteit en het pedagogisch klimaat voor de kleuters zijn en blijven doorslaggevend in onze beslissing in deze, en het aantal kleuters is echt te klein om de kwaliteit te kunnen garanderen. Het belang van de kleuters mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan het belang
van ouders om hun kinderen samen in het dorp op school te houden. We doen wat in ons vermogen ligt om ouders daarvan zo weinig mogelijk hinder te laten ervaren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,
José Vosbergen
Bestuur St Surplus.

LADA ‘on tour’ Breezand en Den Oever

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA ‘on tour’ Breezand en Den Oever

20150509_135717De LADA-fractie was zaterdag weer ‘on tour’ en bezocht ’s ochtends Breezand en ’s middags Den Oever om het gesprek aan te gaan met de inwoners. “Het is goed dat jullie dit doen!” klonk het in Den Oever. In Breezand stond de caravan op het Ceresplein, in Den Oever bij de DEKA-markt. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd waarbij het opviel dat men in Breezand redelijk tevreden is. In Den Oever ligt dat anders. Een interessante suggestie die de fractie meekreeg was het inzetten van een mobiel loket om het sluiten van de servicepunten te ondervangen.

In Breezand kwam duidelijk naar voren dat het dorp een krachtige gemeenschap is waar met veel zelfwerkzaamheid de voorzieningen en leefbaarheid onderhouden worden. Er zijn zorgen dat het moeilijker zal worden verenigingen in stand te houden nu subsidies zijn weggevallen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat verenigingen overeind blijven en toegankelijk blijven voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Kunnen jeugdsubsidies niet terugkeren werd er gevraagd. Veelgehoorde klacht gaat over het achterstallig onderhoud van het sportpark. Over de renovatie van de Zandvaart was men zeer te speken. Nu het riet nog was een opmerking.

Veelgehoorde klacht: hondenpoep. Vervuiling van met name speelveldjes stoort veel mensen. Er werd de suggestie gedaan om de hondenbelasting weer in te voeren waardoor de poepzuiger kan terugkomen. Ook kritische geluiden over de snelheden buiten de bebouwde kom. Graag strenger handhaven op de toegestane snelheden. Het is vaan onduidelijke welke snelheid is toegestaan. Men zou graag zien dat bomen die gekapt worden, vervangen worden.

De leegstand in het winkelcentrum vindt men storend. Een goed winkelbestand zal een versterking van de leefbaarheid betekenen. Kan de gemeente hier geen actieve rol in vervullen?

In Den Oever kritische geluiden over Hollands Kroon. De verplaatsing van de DEKA-markt en de plannen met Waddenpoort roepen weerstand op. Er is weinig begrip voor. Ook werden er klachten gehoord over het onderhoud van de groenvoorzieningen en de openbare ruimte. Ook het vele zwerfafval kwam ter sprake. De toeristische mogelijkheden van de haven worden onvoldoende benut. Met de zeeverse vismarkt zou veel meer gedaan kunnen worden door er activiteiten omheen te organiseren. Daardoor kan een dagvullend aanbod ontstaan als ondersteuning van de toeristische tochten die de vloot al aanbiedt.

LADA luistert in Lutjewinkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Lutjewinkel

de HuyskamerMaandag 18 mei houdt LADA de  openbare fractievergadering in De Huyskamer, Weereweg 6, Lutjewinkel; aanvang 20.00 uur.

Wilt u de fractie spreken dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06 25311671. Ook wordt de raadsagenda van 28 mei behandeld.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.