LADA luistert

Op de openbare fractievergadering dinsdag dinsdag 16 maart in De Ontmoeting ontbraken fractielid Marinus Hovius en wethouder Frits Westerkamp door verplichtingen elders. Hovius was in Middenmeer aanwezig op de de vergadering over het Windplan en Westerkamp was gevraagd voor debatleider van het jongerendebat dat in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten in Alkmaar gehouden werd.

Fractievoorzitter Henk van Gameren belicht de stand van zaken rond het opstellen van de omgevingsvisie. De fracties hebben uitstel tot 29 april hebben gekregen om hun visie in te dienen. Er zal binnen de coalitie gekeken worden of er afstemming mogelijk is. Er zal een conceptvisie moeten komen die in beeldvormende vergaderingen ter discussie gesteld wordt. Hollands Kroon is een agrarische gemeente maar de structuur is veranderd. Waar vroeger veel mensen afhankelijk waren van deze sector en er werkzaam in waren, is dat nu veel minder het geval. De aandacht in de gemeente ligt te sterk op de agrarische sector die goed in staat is haar belangen te dienen. In het opstellen van de omgevingsvisie moet LADA zich vooral richten op alles wat niet agrarisch is.

De hervormingen in de huishoudelijke hulp zullen zorgvuldig aan de mensen die het aangaat meegedeeld moet worden. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek en niet per brief, zoals het college voorstelt. De fractie zal zich beraden om hiervoor een amendement in te dienen. Er is zorg of er wel voldoende middelen in de komende jaren vrijgemaakt kunnen worden om aan de verwachte toenemende vraag naar zorg in een vergrijzende maatschappij te kunnen voldoen.

De wijziging van het bestemmingplan Agriport A7 om de komst van een tweede datacenter mogelijk te maken heeft de instemming van de fractie. Een goede ontwikkeling.

Ook de bezuinigingen bij de brandweer kwamen ter sprake. Wordt de top van de organisatie niet te zwaar wat ten koste gaat van de vrijwilligers die voor de uitvoering moeten zorgen?