LADA wenst u al het beste voor 2015

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA wenst u al het beste voor 2015

nieuwjaar30

Vraag aan College van Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vraag aan College van Hollands Kroon

De ondernemers in het Winkelhart in Nieuwe Niedorp hebben verbaasd kennis genomen van het feit dat u een vergunning wilt afgeven om het per 01-01-2015 mogelijk te maken groenten te verkopen vanuit een verkooppunt, geplaatst op het parkeerterrein. De fractie van LADA is het met de ondernemers eens dat dit een ongewenste situatie is. In het Winkelhart is bij de verse Vier een groentezaak en de Jumbo kent een grote groentehoek. Het verkopen van groente vanuit een kraam is geen verbreding van het aanbod dat het Winkelhart biedt. Wij zijn van mening dat verkoop vanuit een kraam alleen toegestaan moet worden voor nering die niet in het Winkelcentrum aangeboden wordt.

  1. Klopt het dat u de genoemde vergunning heeft afgegeven of gaat afgeven?
  2. Zo ja, op grond waarvan gebeurt dit?
  3. Is daar overleg over geweest met de ondernemersvereniging uit het Winkelhart?
  4. Zo ja, wat is hun advies geweest?
  5. Zo nee, waarom heeft dat overleg niet plaats gevonden?
  6. Wat is volgens u de meerwaarde van dit verkooppunt?

Met vriendelijke groet,
Namens de LADA-fractie
Henk van Gameren
Peter Couwenhoven

Zie hier het antwoord:

SV 1447 AW LADA Vergunning_groentestal Winkelhart Niedorp en de reactie namens de Burgemeester, lees deze hier: SV 1447 AW LADA Verstrekken vergunning groentestal Winkelhart Niedorp 2

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

Op de openbare fractievergadering van de LADA in De Koppeling in Nieuwe Niedorp stelden diverse insprekers een aantal onderwerpen aan de orde. Een afvaardiging van de groep Houd de dorpen Groen sprak haar tevredenheid uit over het standpunt dat LADA inneemt inzake de locatiekeuze voor het transformatorstation. Er werd benadrukt wat de kern van de uitspraak van de rechter is en dat de raad een open discussie moet voeren over het vaststellen van de locatie van het transformatorstation.
De heer de Geus bracht zijn brandbrief, zoals hij dat verwoordde, van 22 september aan de raad onder de aandacht en vroeg er op toe zien dat gemeente daadwerkelijk gaat handhaven en daarmee gevolg geeft aan een uitspraak van de rechtbank.
De familie Roskam heeft een agrarisch bedrijf tegenover Agriport nabij de plek waar het datacentrum wordt gebouwd. Er zijn zorgen over het peilvak van Agriport waardoor wateroverlast dreigt voor hun grond. Zij worden niet gehoord over hun problemen die naar eigen zeggen zes jaar geleden al zijn aangekaart. “Wij worden nergens gehoord. Waar kunnen we terecht?” was de klacht. Het advies is om een duidelijke zienswijzen in te dienen en de kernbeheerder in te schakelen. Hij moet zorgen om de juiste contacten bij de gemeente leggen om tot een gesprek te komen.

Piet Groot van de bewonersgroep RMO uit Lutjewinkel deed verslag van de zaterdag 6 december gehouden rondrit met wat de Melkbus is gaan heten. Dorpsraad, werkgroep, wethouder Theo Groot vergezeld van beleidsambtenaar en kernbeheerder Donja Wagenaar reden met de bus rond om zo de problemen van het transport naar Campina aan te ervaren. Daarbij werd vooral gekeken naar een alternatieve ontsluitingsroute. Wethouder Groot gaat daar mee aan de slag en komt terug bij de dorpsraad als er plannen liggen. Ook de directie van Campina was uitgenodigd maar was niet aanwezig.

Er zijn nog steeds problemen met het verstrekken van een tweede afvalcontainer als daar om gevraagd wordt. Inwoners die al jaren een tweede gebruiken voor afvoer van extra afval of groen krijgen te horen dat die niet meer geleegd zal worden. Advies is om hierbij de kernbeheerder te betrekken want dit moet opgelost worden door de gemeente.

De voorstellen voor het RHB (Regionaal gebonden Haventerrein) en het verstrekken van het krediet om de haven van Den Oever te verbeteren kunnen op steun van de fractie rekenen. Er wordt opgemerkt dat er ook risico’s aan deze projecten zitten. De fractie erkent dat, maar durft die wel te dragen omdat het projecten zijn die een positieve impuls op de werkgelegenheid kunnen/zullen hebben.

Op de raadsagenda staat het voorstel om in te stemmen met de fusie van de basisscholen De Snip en Oude Niedorp. Uit Oude Niedorp zijn al veel leerlingen vertrokken naar De Snip en naar scholen in ’t Veld. De fractie wil dit soort voorstellen eerder op de agenda hebben want nu staat de raad voor een voldongen feit. Er is geen keus meer. Er zijn meer kleine scholen in de gemeente en de fractie vraagt zich af of fusie altijd de juiste oplossing is. Kreileroord werd als voorbeeld genoemd.

In de rondvraag werd naar voren gebracht dat de gemeente vergunning heeft verstrekt voor het plaatsten van een groentestal bij het Winkelhart in Nieuwe Niedorp. De fractie vindt dit een ongewenste situatie en zal er vragen aan het college over stellen.

Er zijn initiatieven om te komen tot een lijst waarmee lokalen partijen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten gaan deelnemen. Hiervoor zijn vergaderingen in Castricum en Alkmaar uitgeschreven. Frits Westerkamp en Peter Couwenhoven gaan er heen om zich te laten informeren.

LADA Nieuwsbrief nr. 52

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 52

Klik hier en lees LADA haar nieuwsbrief nummer_52

Natuurontwikkeling Hippolytushoeverweg

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Natuurontwikkeling Hippolytushoeverweg

Marinus Hovius_2Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beoogt met de nieuwe plannen nobele doelen als waterberging en natuurontwikkeling. De plannen kunnen wel een aantal problemen met zich meebrengen voor de gevestigde agrariërs in de nabije omgeving. Ook kunnen eventuele zweefvliegveldplannen nabij de beoogde locatie hierbij wederzijdse hinder veroorzaken.

Verder heeft het hoogheemraadschap verzuimd een principeverzoek bij de gemeente Hollands Kroon neer te leggen en daarmee het risico van afwijzing genomen. Immers de gemeente had zelfs mee kunnen denken. Ook is in de aanvraag abusievelijk de oude gemeente Wieringen vermeld in plaats van de Wieringermeer.

De plannen zelf zouden niet misstaan op plekken binnen of tegen de Ecologische HoofdStructuur, bijvoorbeeld aan de Wieringerrandweg waar Robbenoordbos en Randkanaal elkaar bijna raken. Dat zou veel werk kunnen besparen. Door middel van kavelruil zou dit gerealiseerd kunnen worden.

Wij onderschrijven het belang van waterberging al dan niet aangevuld met natuur. De plannen laten niet zien welke hoeveelheid waterberging dit plan behelst. Uitgaande van het uitgraven van 5 hectare op een diepte van 1 meter levert dit een verlaging van het peil van het Amstelmeer van maar 7 mm. Ten aanzien van de waterberging gaan de afspraken al een tijd terug tussen de gemeente Wieringermeer en het Hoogheemraadschap, namelijk augustus 2008.

De zienswijze van LADA is helder. Er is afgesproken in het coalitieakkoord niet buiten de ecologische hoofdstructuur over te gaan tot nieuwe natuurontwikkeling en wij steunen het uitgangspunt van het college niet in te stemmen met de plannen van het hoogheemraadschap, zoals vermeld in de gezamenlijke zienswijze van Lada, SHK, VVD en CDA voorgedragen door mevrouw Vlaming.

Kortom, een mooi plan, maar niet op deze plek!

Marinus Hovius, raad 27-11-2014

COLUMN door:Marinus F.J. Hovius

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor COLUMN door:Marinus F.J. Hovius

bak_1Een bak ellende…
De afgelopen periode reed er nog tot in de avond een autootje langzaam over Westerklief.
Stoppen, achteruit, vooruit… Bijna zou je in staat zijn de politie te bellen, inbrekers? Dichterbij bleek het een auto van de HVC te zijn.
Deze meneer was druk bezig met plakken. Soms op nog natte bakken werden de stickers geplakt. Deadline is deadline.
Door middel van deze stickers mogen alleen nog de gelabelde grijze bakken geleegd worden. ‘Zwarte’ legingen zijn niet toegestaan, het lijkt wel bijna Sinterklaas. Wat is er toch mis met zwart? In het oosten van het land kennen we de (vroeger illegale) ‘zwarte cross’. Nu is het een groots festijn.
Toch gaat het plakken niet altijd goed. Mensen met een tweede bak worden soms heen en weer geslingerd tussen gemeentehuis en de telefonisten van de HVC. Ze spelen elkaar de Zwarte Piet toe. Wie lost deze problemen op? Lada probeert te helpen, maar met alle goede wil lijkt het niet altijd te lukken. Vooruitgang(?) komt moeizaam.
Nu hopen dat er een oplossing komt voor de ‘zwarte’ bakken waar nog geen sticker op zit. Labelen is het devies, het lijkt onderwijsland wel.

Afscheid Eisse Kruidhof

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Afscheid Eisse Kruidhof

EisseHet contract van plaatsvervangend raadsgriffier Eisse Kruidhof wordt niet verlengd. Na de raadsvergadering van 27 november werd afscheid van hem genomen. De fractie bedankte Eisse voor een goede samenwerking.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2022 @ 10:24

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.