De fractie van LADA heeft kennis genomen van de vernietiging van de omgevingsvergunning voor het transformatorstation. Dit stemt ons tot tevredenheid.
Uit de uitspraak blijkt dat het delegatiebesluit voor projecten met en grote maatschappelijk impact geen geschikte methode is om op democratische wijze tot besluitvorming te komen. LADA onderschrijft dat. Alleen een verklaring van geen bedenkingen door de raad telt.
In de situatie van de ruimtelijke ordening is tussentijds niets gewijzigd. Voor LADA betekent dit dat eerder ingenomen standpunten ongewijzigd zijn: In 2011 heeft LADA een motie ingediend waarbij locatie 4 ongeschikt werd verklaard. Dat kreeg destijds een meerderheid in de raad met steun van een meerderheid van de PvdA. Vanuit democratische overwegingen had die raadsuitspraak vertrekpunt moeten zijn voor het eerste college van Hollands Kroon. Dat is toen niet gebeurd en dat betreuren wij nog steeds.
Vervolgens heeft de raad een onafhankelijke deskundige aangetrokken om tot een oplossing te komen, Roel in ’t Veld. Ook hij onderschreef dat locatie 4 minder geschikt was en verwees naar andere mogelijkheden. Met dat advies is naar het oordeel van LADA onvoldoende gebeurd.
We gaan er van uit dat zowel het college als raad lessen trekken uit het lange en dure proces. Dat heeft veel burgers gefrustreerd. Nu prioriteit geven aan democratische en transparante besluitvorming is het belangrijkste. Daar heeft de burger recht op. De fractie wacht met belangstelling af welke stappen het college gaat ondernemen.

namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris