Voor ons ligt een meerjarenbegroting waarin bezuinigingen structureel zijn doorgevoerd. Het moet gezegd worden: Complimenten aan de organisatie dat zij zeer efficiënt haar taken weet uit te voeren, zonder daarbij de dienstverlening te verminderen. Lasten zullen niet verhoogd worden en inwoners gaan een lagere rioolbelasting betalen. Het effect van efficiënt werken heeft ook een keerzijde. De organisatie loopt nu tegen haar grenzen aan van wat mogelijk is. En het uitvoeren van taken vergt creativiteit en zal deels ondersteund moeten worden via inwoners participatie.

Burgerparticipatie zal de komende jaren centraal staan om alles op een acceptabel niveau draaiende te houden. Zonder nu al bedragen te noemen, vindt LADA het essentieel dat er diverse vormen van ondersteuning komen voor groepen die vrijwillig gaan participeren binnen onze gemeente. Pas dan kan het project burger- en arbeidsparticipatie goed slagen en blijft het voorzieningenniveau op peil. Maar dat neemt niet weg dat mogelijk ook enkele voorzieningen tegen het licht gehouden gaan worden en wellicht verdwijnen. Echter, nieuwe initiatieven krijgen een kans, zoals bijvoorbeeld De Cultuurschuur.

Er vinden momenteel bemoedigende gesprekken plaats rond de brede scholen in Hippolytushoef en Slootdorp, zodat er voor beide dorpen een juiste locatiekeuze wordt gemaakt. Ouders en omwonenden moeten betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. LADA steunt de visie om toe te werken naar Integrale Kindcentra.

Teleurstellend vindt LADA het dat de samenwerking binnen het RAKC is stuk gelopen. De opbouw van het RAKC zal nu samen met Schagen voortvarend ter hand genomen moeten worden. Wij stellen regionale samenwerking zeer op prijs en vinden dat er actief binnen de regio dient samengewerkt te worden.

Als laatste staat LADA een meer jaren beleid rondom groen in de breedste zin voor.Om kaalslag van het landschap te voorkomen is aanvullend beleid nodig. In het verleden is hier veel geld in gestoken en gezien de landschappelijke waarden, maar ook omdat duurzaamheid een aandachtspunt is in het coalitiedocument, is het raadzaam een meerjarenvisie te hebben omtrent onze “groene longen”. En wat ons betreft gaat deze visie veel verder dan deze raadsperiode. Een visie document voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. LADA zal er voor pleiten een voorziening te treffen om bomen die gekapt worden te herplanten. Ofwel: een boom voor een boom. Bij de voorjaarsnota zullen wij met een voorstel komen.