Rondje wethouder Frits Westerkamp over Wieringen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Rondje wethouder Frits Westerkamp over Wieringen

Op uitnodiging van Marinus Hovius en Henk-Jan Wittink heeft LADA wethouder Frits Westerkamp donderdag Wieringen per fiets verkend. Hij keek zijn ogen uit.

__0_frits_1Om tien uur had Jeff Borst de koffie klaar. Frits keek zijn ogen uit in de nieuwe slijterij naast het café. Dit was het startpunt voor de tocht van ruim dertig kilometer op de fiets.

Op de haven troffen de mannen Nico Helsloot. Nico heeft deze week een groot stuk hout opgevist vermoedelijk afkomstig van een VOC schip (?). Het is hoogstwaarschijnlijk een deel van de kiel. Het is geschonken aan het VIC. Dick Burghout was hier ook en nodigde Frits spontaan uit voor een bezoek aan het Viking Informatie Centrum. De wethouder kreeg een kleine rondleiding.

__0fr4Frits was bijzonder verrast van al het moois wat Wieringen te bieden heeft. De tocht ging eerst richting Westerland. Het glooiende landschap viel op. Henk-Jan en Marinus hadden dan ook alle klimmetjes in het parcours opgenomen. Er werd diverse keren gestopt en uitleg gegeven. Na afloop was Frits dan ook overtuigd van het recreatieve, toeristische karakter van het eiland. Het mooie groene landschap met de vele door hagen omzoomde wegen heeft hij op een informele doorkruist.

Behandeling APV uitgesteld

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Behandeling APV uitgesteld

De Gemeenteraad heeft de agenda donderdagavond 30 oktober jl. niet in zijn geheel kunnen afwerken. De resterende punten worden op donderdag 6 november afgehandeld.

Wel was de raad het unaniem eens over twee belangrijke agendapunten. Het betrof de kinderopvang/peuterspeelplaatsen en het sociaal domein. Bij het laatstgenoemde item waren veel moties en amendementen ingediend. Slechts een paar hiervan haalde de eindstreep. Burgemeester Nawijn schorste even voor middernacht de zitting. Donderdag 6 november om 20:00 uur gaat men verder en wordt de APV behandeld.

Presentatie HHNK 10 november a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Presentatie HHNK 10 november a.s.

Presentatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Wapen van Wieringerwaard, Noord Zijperweg 36, 1766 HH Wieringerwaard
10 november a.s. aanvang 21.15 uur.

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering van LADA wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een presentatie gehouden over deze nuttige instelling.

Ons waterschap zorgt er niet alleen voor dat we droge voeten houden, actueel is zand uit zee bij Petten, maar kent daarnaast nog vele deeltaken. Rioolzuiveringinstallaties zorgen voor schoon oppervlaktewater in sloten kanalen en meren. Ook het onderhoud en beheer van dijken, wegen, paden, boezems en peil behoort tot de taken.
De aankomende Waterschapsverkiezingen, die 18 maart a.s. gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden, komen ook ter sprake.

Uiteraard is deze bijeenkomst vanaf 21.15uur voor iedereen toegankelijk. Meer info over het hoogheemraadschap is te vinden op http://www.hhnk.nl/

Algemene beschouwing LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwing LADA

Voor ons ligt een meerjarenbegroting waarin bezuinigingen structureel zijn doorgevoerd. Het moet gezegd worden: Complimenten aan de organisatie dat zij zeer efficiënt haar taken weet uit te voeren, zonder daarbij de dienstverlening te verminderen. Lasten zullen niet verhoogd worden en inwoners gaan een lagere rioolbelasting betalen. Het effect van efficiënt werken heeft ook een keerzijde. De organisatie loopt nu tegen haar grenzen aan van wat mogelijk is. En het uitvoeren van taken vergt creativiteit en zal deels ondersteund moeten worden via inwoners participatie.

Burgerparticipatie zal de komende jaren centraal staan om alles op een acceptabel niveau draaiende te houden. Zonder nu al bedragen te noemen, vindt LADA het essentieel dat er diverse vormen van ondersteuning komen voor groepen die vrijwillig gaan participeren binnen onze gemeente. Pas dan kan het project burger- en arbeidsparticipatie goed slagen en blijft het voorzieningenniveau op peil. Maar dat neemt niet weg dat mogelijk ook enkele voorzieningen tegen het licht gehouden gaan worden en wellicht verdwijnen. Echter, nieuwe initiatieven krijgen een kans, zoals bijvoorbeeld De Cultuurschuur.

Er vinden momenteel bemoedigende gesprekken plaats rond de brede scholen in Hippolytushoef en Slootdorp, zodat er voor beide dorpen een juiste locatiekeuze wordt gemaakt. Ouders en omwonenden moeten betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. LADA steunt de visie om toe te werken naar Integrale Kindcentra.

Teleurstellend vindt LADA het dat de samenwerking binnen het RAKC is stuk gelopen. De opbouw van het RAKC zal nu samen met Schagen voortvarend ter hand genomen moeten worden. Wij stellen regionale samenwerking zeer op prijs en vinden dat er actief binnen de regio dient samengewerkt te worden.

Als laatste staat LADA een meer jaren beleid rondom groen in de breedste zin voor.Om kaalslag van het landschap te voorkomen is aanvullend beleid nodig. In het verleden is hier veel geld in gestoken en gezien de landschappelijke waarden, maar ook omdat duurzaamheid een aandachtspunt is in het coalitiedocument, is het raadzaam een meerjarenvisie te hebben omtrent onze “groene longen”. En wat ons betreft gaat deze visie veel verder dan deze raadsperiode. Een visie document voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. LADA zal er voor pleiten een voorziening te treffen om bomen die gekapt worden te herplanten. Ofwel: een boom voor een boom. Bij de voorjaarsnota zullen wij met een voorstel komen.

Persbericht APV

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht APV

LADA staat voor Lokaal Alternatief Democratie Anders. Onvrede over hoe de politiek met de burger omging was een van de redenen waarom wij in 2010 zijn ontstaan. De burger daadwerkelijk betrekken bij de besluitvorming is een van onze speerpunten. Het voorstel om de APV grotendeels af te schaffen moet wel draagvlak hebben. Het moet dan ook voorgelegd worden in beeldvormende vergaderingen waarin de burger zijn visie kan geven. Daarna kan er een verantwoord besluit over genomen worden. Een goed voorbeeld van hoe het democratisch anders moet.

Wij vinden dat er, helaas, regels nodig zijn om onze openbare ruimte in te richten. Hufterig gedrag zal dat niet tegengaan, maar dan is er wel een basis waarop de gemeente aangesproken kan worden om handhavend op te treden.
Het is goed om kritisch naar de APV te kijken en veel overbodige regels af te schaffen maar dat is wat anders dan de APV uitkleden.

Peter Couwenhoven
fractiesecretaris

LADA luistert in Kolhorn

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Kolhorn

De openbare fractievergadering in restaurant ’t Anker werd matig bezocht. Er waren geen insprekers voor specifieke onderwerpen waardoor het enige agendapunt de programmabegroting was. Wel genoeg stof voor discussie.

De fractie kon op de vraag wat de mening over deze begroting is, nog geen antwoord geven. De werkwijze is dat de fractieleden zich verdiepen in de programma’s horend bij de portefeuille waarna op de reguliere fractievergadering van maandag 20 oktober de bevindingen worden uitgewerkt. Daarin wordt wat vanavond besproken wordt, betrokken evenals de inbreng van burgers en organisaties op de openbare hoorzitting van de raad op dinsdag 21 oktober. Woensdag 22 oktober komt de fractie weer bijeen om het definitief oordeel te vellen. De toon waarin de begroting is geschreven wordt door de fractie positief beoordeel en is een trendbreuk met eerdere begrotingen. Er is een sociale ondertoon aanwezig waarin gesignaleerd wordt dat er aandacht is voor groepen in de gemeente die het moeilijk hebben.
LADAkolhornfotoDat van de ingevulde bezuinigingen 52% behaald wordt op de eigen organisatie is een mooi resultaat maar roept wel de vraag op of we niet te ver gaan. De gemeente moet de taken nog wel aan kunnen. De opmerking wordt gemaakt dat een structureel tekort van € 2,8 miljoen op een begroting van € 100 miljoen wel meevalt. Het valt binnen de Europese norm van 3 procent, verwoordde een van de aanwezigen.

De fractie werd gevraagd om nu eens echt te gaan besturen: “Bezuinigen is geen besturen.” Als voorbeeld werd aangehaald dat de € 300.000 die terug gegeven wordt op de rioolheffing, wat een voordeel van €15 per aansluiting oplevert, ook gereserveerd kan worden voor maatschappelijke doelen: “De minister geeft daar de ruimte voor. Toon lef, pak die ruimte. Doe daar wat mij. Dan ben je als partij vernieuwend bezig.”
Ook het achterstallig wegenonderhoud, met name in de Wieringermeer, kwam ter sprake. Is door temporisering van dat onderhoud geen geld vrij te maken voor andere zaken? Is met de bouw van de nieuwe scholen geen aanbestedingsvoordeel te halen? Ook een optie die ter tafel kwam. Allemaal zaken die de fractie meegekregen heeft.

Andere punten die aan de orde kwamen.
Is het mogelijk om de vrijkomende schoolgebouwen op Wieringen geschikt te maken voor jongerenhuisvesting? Dit heeft de aandacht van de fractie.
Volgend jaar zijn er waterschaps- en statenverkiezingen. Er is regionaal veel interesse bij lokale partijen om elkaar te vinden en met gemeenschappelijke lokale lijsten uit te komen. LADA staat hier positief in en heeft voor de waterschapsverkiezingen al contacten gelegd.

LADA Nieuwsbrief nr. 50

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 50

Klik hier en lees nieuwsbrief-50

Afscheid Rob Ravensteijn van fractie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Afscheid Rob Ravensteijn van fractie

Rob_LidaIn vergadering van bestuur en fractie op 6 oktober heeft de fractie op feestelijke wijze afscheid genomen van Rob als fractielid. Echt afscheid? Rob zit nog barstensvol ideeën en zal als steunlid van de fractie nauw met het fractiewerk betrokken blijven. Er waren vriendelijke worden. MarryNamens het bestuur JaapJan, die ook Rob’s vrouw Marry niet vergat. Waarderende woorden ook voor haar want zij heeft de ruim vier jaar LADA minstens zo intensief beleefd als Rob. Een fraaie bos bloemen viel haar ten deel. Ook fractievoorzitter Henk en wethouder Frits spraken Rob toe. Een dinerbon, boekenbon en een fles geestrijk vocht drukten de waardering voor het vele werk dat Rob in LADA gestoken heeft uit.

LADA luistert, Maandag 13 oktober a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert, Maandag 13 oktober a.s.

tankerLADA luistert.

Maandag 13 oktober is een openbare fractievergadering in restaurant ’t Anker, De Strook 8, Kolhorn. Aanvang: 20.00 uur. Op de agenda staat de begroting van Hollands Kroon en de agenda van de raadsvergadering op 30 oktober.

Wilt u inspreken op een specifiek onderwerp, graag melden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06-25311671.

LADA is VOORstander van het invoeren van startersleningen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA is VOORstander van het invoeren van startersleningen

LADA is voorstander van het invoeren van startersleningen om de toegang voor lagere inkomensgroepen tot de woningmarkt makkelijker te maken. Vooral voor jongeren kan dit een goede opstap zijn om een woning te verwerven. Daarom heeft LADA in de raadsvergadering van dinsdag voor dit voorstel gestemd.

In de Schager Courant van donderdag 2 oktober wordt vermeld dat LADA tegen het invoeren van deze leningen is. De redactie is gevraagd het bericht te corrigeren.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.