Standpunt Delegatiebesluit m.b.t. bestemmingsplannen

Aan de raadsfracties van Hollands Kroon en het college van B&W,

Wij hebben ons gebogen over de vraag hoe een goede balans kan worden gevonden tussen enerzijds de bevoegdheid van de raad als hoogste orgaan en anderzijds een slagvaardige gemeentelijke organisatie richting burger.

Ons standpunt daarover is dat de bevoegdheid in beginsel bij de raad ligt. Daarvan willen wij afwijken en  bevoegdheid delegeren aan het college als op voorhand niet valt te verwachten dat het een controversieel onderwerp betreft. Kleine zaken, geen strijdige belangen of maatschappelijke gevolgen van enige omvang. Een bestemmingsplan moet burgers naast kansen ook bescherming  bieden. Met een voorwaardelijk delegatiebesluit blijft voor burger en bestuur duidelijk dat het de  raad is die aan de touwtjes trekt. Het systeem  van indienen van zienswijzen door raad kan vervallen.

De volgende situaties vallen in ieder geval NIET onder een delegatiebesluit dat ons voor ogen staat:

 • Windmolens
 • Megastallen
 • Transformatorstations
 • Bouwblokken van enige omvang
  (m2 in overleg met de raad nader te bepalen)
 • Bouwhoogte van enige omvang
  (m1 in overleg met de raad nader te bepalen)
 • Wijzigingen in het gebruik van gronden of bouwwerken,  verplaatsingen
  van bouwblokken met impact, b.v. datacentra.

Deze opsomming is nog uit te breiden als andere partijen met aanvullende suggesties komen.

Het delegeren van de bevoegdheid dient het college te zien als een gunst van de raad dat ten alle tijden kan en zal  worden ingetrokken als hiermee “te creatief” wordt omgegaan. In geval van het transformatorstation zijn wij van mening dat hiervan sprake was/is. Het delegatiebesluit was bedoeld om tijd en geld te besparen, het tegenovergestelde is nu het geval. Wij hebben dit hoog opgenomen.

Onze werkwijze: wij zijn benieuwd naar de bereidheid van m.n. de coalitiepartijen om te bewegen t.o.v. eerder ingenomen standpunten. Pas als daarvan sprake is komt een meerderheid in beeld en wordt  het zinvol gedetailleerd tot een formulering te komen waar dit college  en komende colleges mee vooruit kunnen.

Senioren Hollands Kroon

LADA (Democratie Anders)

Partij Vrije Liberalen

Namens deze,      Rob Ravensteijn