Strategische visie sociaal domein
Standpunt LADA, uitgesproken door Rob Ravensteijn, raadsvergadering 13-06-2013 

Het visiedocument : “voor elkaar/met elkaar” handelt over de decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Het college stelt ons voor de verandering  gefaseerd te behandelen: Fase 1 het vaststellen van de visie en fase 2 het vaststellen van de uitwerking/invulling, de uitvoering.

Wat vindt LADA van de decentralisatie en deze strategische visie?
 
De maatschappelijke en politieke achtergrond van de decentralisatie
De verzorgingsstaat zoals die na de tweede wereldoorlog is ontstaan is failliet. Verouderde ambities, topzwaar georganiseerd met te veel  loketten. Veranderingen als  de  toegenomen levensverwachting, vergrijzing, ontgroening en economische crisis maken het plaatje compleet. Door individualisering, soms ontaard tot “het ik-tijdperk”,  verkleining van gezinsgrootte en het uitwaaieren van familie is terugvallen op oude sociale patronen veelal ook praktisch onhaalbaar. Sociale en economische eisen zijn voor burgers soms onverenigbaar, soms ook worden verkeerde keuzes gemaakt. De terugtrekkende overheid, de andere overheid met nieuwe verantwoordelijkheden is daarmee onontkoombaar. Lokaal beginnen hier de uitdagingen.

 Onze ambities:
1: De gemeente biedt de burger een “preventiepakket” aan bestaande uit scholing/vorming   begeleiding/toeleiding  naar zelfredzaamheid en zelfsturing.
2:  De gemeente biedt vrijwilligers(organisaties) de randvoorwaarden aan om gemotiveerd en optimaal te kunnen functioneren. Aantoonbare waardering uiten hoort daarbij.
3: De gemeente geeft helderheid over haar eigen kerntaken en verantwoordelijkheden, de normen en verschillen in rol tussen professionals en vrijwilligers.
4: De gemeente geeft prioriteit aan een goed functionerende signaleringsfunctie: CJG/onderwijs, ISD/WSW (volwassenen) en VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs). Hoe beter dit wordt georganiseerd, hoe beperkter de rol en omvang van de sociale wijkteams kunnen worden.
5: De gemeente schept voldoende randvoorwaarden voor zingeving en ontwikkeling voor alle burgers.
6: De gemeente schept voldoende randvoorwaarden voor sociale samenhang en een goed leefklimaat (binnen de geformuleerde kerntaken en kernenbeleid).
7: De gemeente werkt actief aan vergroting van vertrouwen, transparantie en doelmatige inzet van overheidsmiddelen.
8: uitsluitingsgronden bij participatie (persoonlijke beperkingen of nationaliteit) worden effectiever aangepakt (“iedereen doet mee, niemand wordt uitgesloten”).

KLIK HIER EN LEES VERDER – Visie sociaal domein