Raadsvergadering 27 juni 2013

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Raadsvergadering 27 juni 2013

Klik hier voor achtergrond Agendapunt 21: Kadernota Accommodatiebeleid, welke aan bod komt in de Raadsvergadering van 27 juni 2013 namens LADA

Openbare fractieverg. maandag 24 juni jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractieverg. maandag 24 juni jl.

Lees hier het verslag van de openbare fractie vergadering in de Koppeling

Transformatorstation

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Transformatorstation

De zienswijze van LADA op het uitgebrachte verslag van de verkenning door prof. dr. R.J. In ’t Veld. Locatie 4 blijft voor LADA onacceptabel. Wij kiezen voor de nieuwe locatie Zijtwende. Onze zienswijze is onderschreven door Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer en de Partij Vrije Liberalen. De coalitie wijst locatie 4 niet af waardoor deze nog steeds in beeld blijft om het trafostation te bouwen. KLIK HIER EN LEES VERDER – Transformatorstation

OFV van afgelopen 17 juni

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor OFV van afgelopen 17 juni

De  openbare fractievergadering van LADA  maandagavond 17 juni in dorpshuis Harmonie in ’t Veld was de eerste kennismaking met de MFA Veldzicht. Het werd een avond met een onverwachte wending. Fanfare Samen Voorwaarts zorgde de hele avond ongevraagd voor een muzikale omlijsting. Repeterend in de gymzaal drong het muzikaal geweld storend door in de bovenzaal waar LADA  constateerde dat het geluidwerend glas niet voldeed.

KLIK HIER EN LEES VERDER

Persbericht – uitstel beslissing

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht – uitstel beslissing

Op verschillende manieren krijgt de LADA-fractie signalen binnen over de stukken voor het accommodatiebeleid. De inventarisatie zou talloze onvolkomenheden, fouten en onduidelijkheden bevatten. Nu al reden om op 27 juni niet tot besluitvorming over te gaan.

Gecombineerd met het gegeven dat de agenda voor 27 juni overvol is heeft LADA een voorstel ingediend om het onderwerp door te schuiven naar de agenda van september. Door nu al daarover een verzoek te doen komen de andere zaken op 27 juni beter tot hun recht.

Let op wijzigingen in vergaderschema

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Let op wijzigingen in vergaderschema

Klik hier voor het nieuwe vergaderschema fractie versie dd14-6-2013

Op lokatie over accomodatiebeleid

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Op lokatie over accomodatiebeleid

LOKALE PARTIJEN OP LOKATIE OVER ACCOMMODATIEBELEID
 
De partijen SHK, LADA, Progressief Wieringermeer en PVL zullen de komende week gezamenlijk met de burger in gesprek gaan over de kadernota accommodaties. De afgelopen maanden zijn er in de kernen gesprekken gevoerd om te inventariseren welke voorzieningen er zijn en hoe hiervan gebruik wordt gemaakt. In de kadernota worden een aantal alternatieven naast elkaar gezet die in een later stadium kunnen worden uitgewerkt.
 
Tijdens de bijeenkomsten zullen wij de hoofdlijnen van de nota uiteen zetten en u de vraag voorleggen of de inventarisatie voldoende inzicht geeft om op te besluiten. Ook de vraag wat de gevolgen kunnen zijn voor de kern waarin u woont of voor de vereniging waaraan u deelneemt zal centraal staan. Mede op grond van uw inbreng zullen we nagaan of de nota rijp is voor besluitvorming of niet.
 
De raadsleden van de lokale partijen zullen in kleine groepjes zoveel mogelijk informatie bijeen brengen en bundelen voor de vergadering van 27 juni.

De stukken waar het om gaat kunt U bekijken op  de website van HollandsKroon, klik hier.

Met deze link download U eenvoudig alle stukken van de betreffende raadsvergadering die al om 14.00 uur begint; http://we.tl/kqJoJE1dQ6 

De fracties zijn te spreken op:
Maandag 24 juni
16.00 – 17.00 uur en 19.30 – 20.30 uur , Wieringerwerf ,restaurant De Maaier.
20.00 – 21.00 uur Nieuwe Niedorp, De Koppeling
Dinsdag 25 juni
19.30 – 20.30 uur Hippolytushoef, De Harmonie
20.00 – 21.00 uur Anna Paulowna, De Ontmoeting

Visie sociaal domein

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Visie sociaal domein

Strategische visie sociaal domein
Standpunt LADA, uitgesproken door Rob Ravensteijn, raadsvergadering 13-06-2013 

Het visiedocument : “voor elkaar/met elkaar” handelt over de decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Het college stelt ons voor de verandering  gefaseerd te behandelen: Fase 1 het vaststellen van de visie en fase 2 het vaststellen van de uitwerking/invulling, de uitvoering.

Wat vindt LADA van de decentralisatie en deze strategische visie?
 
De maatschappelijke en politieke achtergrond van de decentralisatie
De verzorgingsstaat zoals die na de tweede wereldoorlog is ontstaan is failliet. Verouderde ambities, topzwaar georganiseerd met te veel  loketten. Veranderingen als  de  toegenomen levensverwachting, vergrijzing, ontgroening en economische crisis maken het plaatje compleet. Door individualisering, soms ontaard tot “het ik-tijdperk”,  verkleining van gezinsgrootte en het uitwaaieren van familie is terugvallen op oude sociale patronen veelal ook praktisch onhaalbaar. Sociale en economische eisen zijn voor burgers soms onverenigbaar, soms ook worden verkeerde keuzes gemaakt. De terugtrekkende overheid, de andere overheid met nieuwe verantwoordelijkheden is daarmee onontkoombaar. Lokaal beginnen hier de uitdagingen.

 Onze ambities:
1: De gemeente biedt de burger een “preventiepakket” aan bestaande uit scholing/vorming   begeleiding/toeleiding  naar zelfredzaamheid en zelfsturing.
2:  De gemeente biedt vrijwilligers(organisaties) de randvoorwaarden aan om gemotiveerd en optimaal te kunnen functioneren. Aantoonbare waardering uiten hoort daarbij.
3: De gemeente geeft helderheid over haar eigen kerntaken en verantwoordelijkheden, de normen en verschillen in rol tussen professionals en vrijwilligers.
4: De gemeente geeft prioriteit aan een goed functionerende signaleringsfunctie: CJG/onderwijs, ISD/WSW (volwassenen) en VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs). Hoe beter dit wordt georganiseerd, hoe beperkter de rol en omvang van de sociale wijkteams kunnen worden.
5: De gemeente schept voldoende randvoorwaarden voor zingeving en ontwikkeling voor alle burgers.
6: De gemeente schept voldoende randvoorwaarden voor sociale samenhang en een goed leefklimaat (binnen de geformuleerde kerntaken en kernenbeleid).
7: De gemeente werkt actief aan vergroting van vertrouwen, transparantie en doelmatige inzet van overheidsmiddelen.
8: uitsluitingsgronden bij participatie (persoonlijke beperkingen of nationaliteit) worden effectiever aangepakt (“iedereen doet mee, niemand wordt uitgesloten”).

KLIK HIER EN LEES VERDER – Visie sociaal domein

 

Vervroeging openbare fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vervroeging openbare fractievergadering

In tegenstelling tot hetgeen in de nieuwsbrief is vermeld vindt  de openbare fractievergadering van LADA plaats op 17 juni a.s. Dit i.v.m. het verschuiven van  de raadsvergadering.  Klik hier voor een actuele agenda

LADA luistert : 17 juni ’t Veld 20.00 uur

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert : 17 juni ’t Veld 20.00 uur

In het kader van “LADA luistert” houdt LADA  de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties.

U vindt ons op maandag 17 juni in Dorpshuis Harmonie, ’t Veld; aanvang 20.00 uur.

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven,0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.