Nieuwe Niedorp, 21-07-2011

Op 12 september beslist de eerste kamer over de fusie Hollands Kroon.
Bij de oprichting heeft LADA als ambitie getoond en geschreven om na afronding van het fusieproces, ongeacht welke variant uiteindelijk tot stand komt, een rol te willen blijven spelen in de gemeentelijke politiek, al dan niet in samenwerking met lokale onafhankelijke partijen bij de fusiepartners. Op 18 juli j.l heeft het bestuur en de fractie van LADA op verzoek van een groot aantal leden een discussieavond gehouden over de toekomst van LADA na de eventuele besluitvorming van de Eerste kamer. Bij de aanwezige leden bleek een brede steun aanwezig om de
ambitie van LADA voort te zetten.

Er is behoefte aan een frisse wind in de politiek waarbij LADA zal blijven strijden voor o.a.

>> Beter functionerende democratie met dorpsraden die door de lokale gemeenschap gekozen zijn. Met ruimte voor referenda voor belangrijke onderwerpen.
>> Goed openbaar vervoer naar Schagen voor scholieren, bejaarden en NS reizigers
>> Behoud van voorzieningen in de bestaande kleine kernen. Schaalvergroting van de gemeente mag niet leiden tot meer afstand tot de voorzieningen.
>> Stabiele woonlasten. De fusie mag niet tot hogere woonlasten leiden. Daarom is een efficiënte en sobere gemeentelijke organisatie nodig.
>> Geen onnodig geld besteden aan dure advies bureaus maar zelf nadenken.
>> Goede samenwerking binnen de omringdijk. Concentratie van bovenlokale voorzieningen kunnen voor de Niedorpers het beste worden geconcentreerd op een plek die voor iedereen bereikbaar is en bovendien ook per openbaar vervoer te
bereiken.

LADA zal de samenwerking met andere lokale onafhankelijke politieke partijen, welke voor dezelfde punten strijden, niet uit de weg gaan. Ook individuele of groepen sympathisanten zijn van harte welkom. Een definitief plan zal uiteraard worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering begin september 2011.