Beste Niedorpers,

Hierbij ontvangt u onze nieuwjaarsbrief. Het is al weer bijna een jaar geleden dat LADA (Democratie Anders) 2010 als nieuwe partij de verkiezingen voor de gemeenteraad is ingegaan. Bijna de helft van de opgekomen kiezers heeft zijn/haar stem uitgebracht op een van de LADA-kandidaten. Hiermee heeft LADA in de gemeenteraad de grootste fractie met 6 leden gekregen. Het bestuur van de kiesvereniging LADA wil u hierbij samen met de fractie op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het bestuur richt zich naast haar normale bestuurstaken met name op de toekomstige besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen gemeentelijke herindeling. De gemeenteraden van Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna hebben in meerderheid besloten om te fuseren naar een nieuwe gemeente, dit tegen de wens van de meerderheid van de Niedorper bevolking. Dit voorgenomen besluit moet echter nog steeds door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Het LADA-bestuur zet zich in om de Tweede Kamer er van te overtuigen dat deze fusie ongewenst is en ook niet steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. LADA wordt hierin gesteund door andere politieke partijen uit de noordkop. De voorbereidingen voor de fusie gaan echter gewoon door en een flink deel van de 2,4 miljoen euro welke gepland is voor externe advieskosten is al uitgegeven. LADA heeft per brief een dringend beroep gedaan aan de deelnemende gemeenten om geen externe kosten te maken voordat de besluitvorming in de Tweede Kamer is geweest.

Daarnaast is door LADA aangedrongen op een goed inzicht in de financiën van de deelnemende gemeenten. Dit onderzoek moet nog steeds plaats vinden. In middels is wel bekend geworden dat Wieringermeer meer dan 6 miljoen tekort heeft voor het onderhoud van de wegen en dat Wieringen en Wieringermeer mogelijk nog 5 miljoen te betalen hebben aan het mislukte Wieringerrandmeer project. Als Hollands Kroon onverhoopt toch mocht doorgaan en Niedorp daarin wordt opgenomen zal de Niedorper burger onevenredig zwaar het gelag moeten betalen.

De fractie bestaat uit: Rob Ravensteijn (fractievoorzitter), Ard Smit, Adriaan Rodenburg, Peter Couwenhoven (fractiesecretaris), Jip Pankras en Cees Franzen.
Wat streeft de fractie na? Meer invloed van de burger. De ergernissen over het functioneren van de vorige raad en bestuur in het herindelingsproces zijn aanleiding voor het bestaan van LADA. Het gaat om veel voorkomende klachten: de politiek heeft al besloten en betrekt de burgers te laat bij de inspraak, de zienswijzen werden hooghartig genegeerd als zijnde emotionele argumenten.
Goede informatie naar de burger is nodig. Geen dure propagandacampagne voor Hollands Kroon. Beter: de kracht van de burger benutten bij de opbouw en instandhouding van sociale betrokkenheid en leefbaarheid. Investeren waar nodig en wenselijk. In burgerzaken als verenigingsleven en voorzieningen, ook in een betere verhouding burger – lokale overheid. De burger centraal stellen, daar gaat het om.

Wat zijn de belangrijke momenten in het afgelopen jaar en wat was de mening van LADA?
Coalitiebesprekingen en raadsprogramma.
Na de verkiezingen moet de wens van de kiezer omgezet worden in beleid. Het liep anders. Het besluit over de herindeling werd overhaast vlak voor de verkiezingen genomen. LADA met haar opvatting hierover werd angstvallig buiten de deur gehouden. De coalitie staat daarmee met de rug naar de burger en houdt de gemeenschap verdeeld.
Geen geld voor Fusie Hollands Kroon.
Zeker zolang het parlement hierover geen besluit heeft genomen vormt dit een onacceptabel risico. Het leidt tot een verdeelde Noordkop en er dreigt een onsamenhangende nieuwe gemeente zonder ziel. Doorgaan met geld uitgeven is een ordinaire manier van eigen zin doordrijven en daarmee de wens van de burger negeren. Beter om dit geld te investeren in een andere fusie waarbij ook Schagen en Harenkarspel betrokken zijn. Ook investeren in meer samenhang in de Kop van Noord-Holland kan goed uitpakken voor ons gebied. Jammer, maar tot nu toe gaat het anders.
Motie burgerinitiatief (referendum)
Een LADA-initiatief waarmee de raad het mogelijk maakt de burger zeggenschap te geven. De verstoorde verhouding met de burger kan wel een oppepper gebruiken. Maar nee, zei de coalitie. Hiermee kan het bewijs geleverd worden dat dit fusieproces ongewenst is. Oeps! Principieel tegen!
LADA heeft de begroting verworpen.
Een uiterste middel. De communicatie in de raad over keuzes was onvoldoende. Veel te eenzijdig wordt ingezet op de fusie. Dat mag wat kosten vindt de coalitie. De fractie werkt hard op allerlei fronten waar de burger belang bij heeft. Snelheid maken en het college daarbij ondersteunen en stimuleren is soms hard nodig en dat doen we dus ook. Met de realisering van de brede scholen in ’t Veld en Nieuwe Niedorp/Winkel lijkt dit te lukken, evenals met het tot ontwikkeling brengen van ‘t Veld Noord. Duurzaam, want als we iets doen, doen we het goed.

Bestuur en fractie wensen alle Niedorpers een gelukkig en gezond 2011.