Hieronder treft u eerst de brief aan van de rekenkamer, waaronder u ons commentaar kunt lezen.

Rekenkamercommissie Niedorp
p/a Postbus 6
1733 ZG Nieuwe Niedorp           

Aan de gemeenteraad van Niedorp. 

Onderwerp: concept strategische visie.

Nieuwe Niedorp, 24 december 2010.

Geachte dames en heren,

Via een brief van 15 maart 2010 zijn de vier gemeenteraden van de herindelinggemeenten geïnformeerd over de samenwerking van de vier rekenkamercommissies (hierna te noemen RKC’s) van uw gemeenten gedurende de periode van begin 2010 tot het moment waarop de nieuw te vormen gemeenteraad van Hollands Kroon de rekenkamerfunctie heeft ingevuld.

Een van de onderwerpen waarop de RKC’s zich hebben gefocust is de concept strategische visie die de afgelopen periode op thema-avonden, een raadsconferentie en in dialoogbijeen­komsten is besproken en is toegelicht door de projectleider.

Voor de vaststelling van de strategische visie die in het eerste kwartaal van 2011 is gepland, willen uw RKC’s via deze brief hun bevin­dingen met u delen.

Deze (zelfde) brief is door de drie andere rekenkamercommissies aan hun desbetreffende gemeenteraden gestuurd.

Wij hebben er terdege kennis van genomen dat in (één van) de dialoogbijeenkomsten nadruk­kelijk is toegelicht dat de bedoeling van de strategische visie is:

-          om er een levend document van te maken,

-          dat de concretisering van voornemens voor de kortere termijn in een ander docu­ment moet worden opgenomen dat vervolgens door de gemeenteraad van Hollands Kroon moet worden vastgesteld. Mede daarom is er in het nu beschikbare concept geen financiële paragraaf opgenomen; dat moet onderdeel worden van dit andere document.

Onze bevindingen zijn de volgende:

  1. het concept heeft een fors wensenkarakter en vermeldt vergezichten; het is daarbij de vraag of de nieuwe gemeenteraad de in de visie verwoorde ambitie kan waarmaken c.q. kan beheersen (is het streven niet te ambitieus?).
  2. het document geeft geen richting en vermeldt hier en daar diverse varianten; in bijvoorbeeld de woningbouwparagraaf staat een aantal varianten die elke gemeente voor zichzelf kan herkennen, maar die de vraag oproepen waar het echt met de woningbouw in de nieuwe gemeente heen gaat.
  3. de visie zegt (nog) weinig over de meerwaarde die het samengaan van de vier gemeen­ten geacht worden te hebben; uitspraken gaan meer uit van versterking van in gang gezette ontwikkelingen; voor de burger wordt het belang van samenvoeging tot Hollands Kroon niet of nauwelijks belicht, laat staan wat er vervolgens beter op moet worden.
  4. paragraaf 1.4. (blz. 6) gaat o.a. over het concentreren op drie speerpunten waaronder ruimte voor grote betrokkenheid voor burgers en bedrijven; het document vermeldt niet waaruit die ruimte voor grotere betrokkenheid zal bestaan. Door de passage over de regiegemeente (paragraaf 1.6) komt eerder de veronderstelling naar boven dat de afstand (en niet alleen fysiek) tussen de burger en de gemeente zal toenemen; dorps­raden en servicepunten nemen die veronderstelling ons inziens niet weg.
  5. mooi is de uitspraak “niet langer beleid begrijpelijk maken maar begrijpelijk beleid maken”; een verdere richting of richtinggevende uitspraak hebben wij echter niet in de visie aangetroffen.   
  6. “het regieconcept is geen keurslijf maar een ontwikkelingsrichting. De gemeenteraad van Hollands Kroon maakt de definitieve keuzes in de uitrol van het regieconcept “ (citaat uit para­graaf 1.6 op blz. 8); wij vinden dat deze “stelling” effect kan hebben op de omvang van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente en dat de beslis­sing daarover niet vooruitgeschoven kan worden.
  7. het streven is naar een dienstverlenende organisatie te groeien die een goede waar­dering krijgt voor klantgerichtheid (paragraaf 5.5. op blz. 19). Het benoemen van een hoge klantgerichtheid in 2018 laat nog heel veel open zoals bijvoorbeeld de daarvoor te hanteren normstelling; het daaraan koppelen van een waardering is niet in de visie opgenomen. Klantgerichtheid is zeker goed, maar de vier RKC’s vinden werken aan klanttevredenheid een betere optie. De nu niet beantwoorde vraag is waarop burgers / klanten echt kunnen rekenen als het gaat om bijvoor­beeld de snelheid en het kwali­teitsniveau van de publieke dienstverlening.
  8. heeft u de betekenis van het vaststellen van de strategische visie door de vier huidige gemeente­raden in het eerste kwar­taal van 2011 goed voor ogen? Is de visie vol­doende (uitgewerkt) voor het richting geven aan de operationele gevolgen?

Benadrukt wordt nogmaals dat de vier rekenkamercommissies met deze bevindingen een bijdrage willen leveren aan het tot stand komen van een strategische visie die voor de komende middellange periode is te realiseren.

Het spreekt voor zich dat de inhoud van deze brief desgewenst ook nader mondeling aan u kan worden toegelicht.

Hoogachtend,

Namens de rekenkamercommissie van Niedorp,

Arie Rinkel – voorzitter

 

Commentaar op de brief van de rekenkamer
 
“BEZINT EER GE BEGINT”
 

Zo zou je de kortste samenvatting kunnen noemen van de brief van de rekenkamer. Een rekenkamer is (net als in het landelijke) een onafhankelijke commissie die de effectiviteit van het beleid beoordeelt. Wie als consument een belangrijke aanschaf overweegt, raadpleegt de consumentenbond. Kopen of niet: dat blijft een eigen keuze. Zo ook met belangrijke beleidsbeslissingen.

De rekenkamer heeft zorgen over de meerwaarde van Hollands Kroon zoals dat in de strategische visie wordt uitgewerkt. Doorgaand in de beeldspraak: “De gemeenten zijn verloofd” zou je door kunnen gaan: “Liefde maakt blind” De rekenkamer waarschuwt het jonge stel dat ze zich rijk rekenen en teveel wensen formuleren. Zoete Lieve Gerritje zal er aan te pas moeten komen om alles betaalbaar te maken. Keuzes worden nog niet gemaakt en zicht op de portemonnee ontbreekt nog. Uit niets blijkt dat de gewenste betrokkenheid van burgers en bedrijven op deze wijze bereikt zal worden. Sterker: men vreest het ergste.

Om dienstverlening in te kopen, zo vertaal ik de waarschuwing.
 
“Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt”, is de volgende waarschuwing. Onzekerheid over toekomstige dienstverlening. Daarover moet meer duidelijkheid komen. De beloften en argumenten vooraf om tot deze fusie te komen zullen vastgelegd moeten worden.
 
Ook de slotopmerking van de rekenkamer is niet mis: “Raad, besef goed waarmee je bezig bent” zo wijst het vingertje. Wie treft dit?
Allereerst de regiegroep en de stuurgroep. Zij zitten op de eerste rij om de projectgroep aan te sturen. Voorlopig lijkt het dus Sinterklaas: Uit alle hoeken worden goedbedoelde verlanglijstjes aangeleverd, terwijl de Goedheiligman de bodem van de zak reeds voelt.
 
Wie de kritische toon van LADA volgt zal veel herkennen in wat de rekenkamer schrijft.
 
Een enkele keer worden trouwpartijen op het laatste moment afgeblazen. De Kroon leunt zwaar op de neus van Holland.
Wordt vervolgd.
 
Rob Ravensteijn