Commissaris van de Koningin, de heer Remkes

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Commissaris van de Koningin, de heer Remkes

Vrijdag 4 februari brengt de Commissaris van de Koningin, de heer Remkes, een werkbezoek aan de gemeente Niedorp.

Dit wordt afgesloten in restaurant De Rijd waar burgers van  16.30 – 17.45 uur kennis kunnen maken met de heer Remkes. De fractie roept u op daar massaal gebruik van te maken. Schudt de heer Remkes de hand en laat uw mening over de voorgenomen fusie horen.
Om  13.30 uur spreekt de heer Remkes in de raadskuil met raadsleden. De voltallige fractie is aanwezig. Deze zitting is besloten.

Reactie brief Stuurgroep Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Reactie brief Stuurgroep Hollands Kroon

De reactie van LADA aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten aanzien van de brief van de Stuurgroep Hollands Kroon kunt u hier terug lezen.

Lada fractie zoekt camera mensen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Lada fractie zoekt camera mensen

Wie wil de raadsvergaderingen op video vastleggen?
Gedacht wordt om met twee camera’s te werken. Zijn
er leden die een digitale camera hebben en deze taak
voor de ondersteuning van de fractie op zich willen
nemen. Mogelijk kan er in tourbeurt gewerkt worden.

Meld je aan bij fractievoorzitter Rob Ravensteijn,
(0224) -541776
robravensteijn@hotmail.com

Herindeling Hollands Kroon (persbericht)

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Herindeling Hollands Kroon (persbericht)

Zoals bekend is LADA het niet eens met de voorgenomen ontwikkelingen die moeten leiden tot de fusiegemeente Hollands Kroon. Gezien deze ontwikkelingen heeft het LADA-bestuur contact opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geleid tot een gesprek op het ministerie dat plaats heeft gevonden op 7 januari. Een delegatie van LADA heeft in een goed onderhoud met twee beleidsmedewerkers alle ruimte gekregen om  de visie op de fusieontwikkelingen te geven. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jip Pankras, 0226-421828

Nieuwjaarsbrief

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsbrief

Beste Niedorpers,

Hierbij ontvangt u onze nieuwjaarsbrief. Het is al weer bijna een jaar geleden dat LADA (Democratie Anders) 2010 als nieuwe partij de verkiezingen voor de gemeenteraad is ingegaan. Bijna de helft van de opgekomen kiezers heeft zijn/haar stem uitgebracht op een van de LADA-kandidaten. Hiermee heeft LADA in de gemeenteraad de grootste fractie met 6 leden gekregen. Het bestuur van de kiesvereniging LADA wil u hierbij samen met de fractie op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het bestuur richt zich naast haar normale bestuurstaken met name op de toekomstige besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen gemeentelijke herindeling. De gemeenteraden van Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna hebben in meerderheid besloten om te fuseren naar een nieuwe gemeente, dit tegen de wens van de meerderheid van de Niedorper bevolking. Dit voorgenomen besluit moet echter nog steeds door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Het LADA-bestuur zet zich in om de Tweede Kamer er van te overtuigen dat deze fusie ongewenst is en ook niet steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. LADA wordt hierin gesteund door andere politieke partijen uit de noordkop. De voorbereidingen voor de fusie gaan echter gewoon door en een flink deel van de 2,4 miljoen euro welke gepland is voor externe advieskosten is al uitgegeven. LADA heeft per brief een dringend beroep gedaan aan de deelnemende gemeenten om geen externe kosten te maken voordat de besluitvorming in de Tweede Kamer is geweest.

Daarnaast is door LADA aangedrongen op een goed inzicht in de financiën van de deelnemende gemeenten. Dit onderzoek moet nog steeds plaats vinden. In middels is wel bekend geworden dat Wieringermeer meer dan 6 miljoen tekort heeft voor het onderhoud van de wegen en dat Wieringen en Wieringermeer mogelijk nog 5 miljoen te betalen hebben aan het mislukte Wieringerrandmeer project. Als Hollands Kroon onverhoopt toch mocht doorgaan en Niedorp daarin wordt opgenomen zal de Niedorper burger onevenredig zwaar het gelag moeten betalen.

De fractie bestaat uit: Rob Ravensteijn (fractievoorzitter), Ard Smit, Adriaan Rodenburg, Peter Couwenhoven (fractiesecretaris), Jip Pankras en Cees Franzen.
Wat streeft de fractie na? Meer invloed van de burger. De ergernissen over het functioneren van de vorige raad en bestuur in het herindelingsproces zijn aanleiding voor het bestaan van LADA. Het gaat om veel voorkomende klachten: de politiek heeft al besloten en betrekt de burgers te laat bij de inspraak, de zienswijzen werden hooghartig genegeerd als zijnde emotionele argumenten.
Goede informatie naar de burger is nodig. Geen dure propagandacampagne voor Hollands Kroon. Beter: de kracht van de burger benutten bij de opbouw en instandhouding van sociale betrokkenheid en leefbaarheid. Investeren waar nodig en wenselijk. In burgerzaken als verenigingsleven en voorzieningen, ook in een betere verhouding burger – lokale overheid. De burger centraal stellen, daar gaat het om.

Wat zijn de belangrijke momenten in het afgelopen jaar en wat was de mening van LADA?
Coalitiebesprekingen en raadsprogramma.
Na de verkiezingen moet de wens van de kiezer omgezet worden in beleid. Het liep anders. Het besluit over de herindeling werd overhaast vlak voor de verkiezingen genomen. LADA met haar opvatting hierover werd angstvallig buiten de deur gehouden. De coalitie staat daarmee met de rug naar de burger en houdt de gemeenschap verdeeld.
Geen geld voor Fusie Hollands Kroon.
Zeker zolang het parlement hierover geen besluit heeft genomen vormt dit een onacceptabel risico. Het leidt tot een verdeelde Noordkop en er dreigt een onsamenhangende nieuwe gemeente zonder ziel. Doorgaan met geld uitgeven is een ordinaire manier van eigen zin doordrijven en daarmee de wens van de burger negeren. Beter om dit geld te investeren in een andere fusie waarbij ook Schagen en Harenkarspel betrokken zijn. Ook investeren in meer samenhang in de Kop van Noord-Holland kan goed uitpakken voor ons gebied. Jammer, maar tot nu toe gaat het anders.
Motie burgerinitiatief (referendum)
Een LADA-initiatief waarmee de raad het mogelijk maakt de burger zeggenschap te geven. De verstoorde verhouding met de burger kan wel een oppepper gebruiken. Maar nee, zei de coalitie. Hiermee kan het bewijs geleverd worden dat dit fusieproces ongewenst is. Oeps! Principieel tegen!
LADA heeft de begroting verworpen.
Een uiterste middel. De communicatie in de raad over keuzes was onvoldoende. Veel te eenzijdig wordt ingezet op de fusie. Dat mag wat kosten vindt de coalitie. De fractie werkt hard op allerlei fronten waar de burger belang bij heeft. Snelheid maken en het college daarbij ondersteunen en stimuleren is soms hard nodig en dat doen we dus ook. Met de realisering van de brede scholen in ’t Veld en Nieuwe Niedorp/Winkel lijkt dit te lukken, evenals met het tot ontwikkeling brengen van ‘t Veld Noord. Duurzaam, want als we iets doen, doen we het goed.

Bestuur en fractie wensen alle Niedorpers een gelukkig en gezond 2011.

Cultuur en historie zijn bij LADA in goede handen.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Cultuur en historie zijn bij LADA in goede handen.

Het eerste resultaat is er. Het voorstel van Adriaan Rodenburg om de toren in Nieuwe Niedorp een naam te geven, is door het college overgenomen. De oude kruiskerk, waarvan alleen de toren nog resteert, droeg de naam Martinuskerk. De toren krijgt de naam Maartenstoren. Niet Martinus, want protestanten zullen de katholieke naam Martinus
niet gebruiken. Vandaar Maartenstoren. Er zal ook een bord met historische gegevens bij de toren
geplaatst worden.

Commentaar op de brief van de rekenkamer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Commentaar op de brief van de rekenkamer

Hieronder treft u eerst de brief aan van de rekenkamer, waaronder u ons commentaar kunt lezen.

Rekenkamercommissie Niedorp
p/a Postbus 6
1733 ZG Nieuwe Niedorp           

Aan de gemeenteraad van Niedorp. 

Onderwerp: concept strategische visie.

Nieuwe Niedorp, 24 december 2010.

Geachte dames en heren,

Via een brief van 15 maart 2010 zijn de vier gemeenteraden van de herindelinggemeenten geïnformeerd over de samenwerking van de vier rekenkamercommissies (hierna te noemen RKC’s) van uw gemeenten gedurende de periode van begin 2010 tot het moment waarop de nieuw te vormen gemeenteraad van Hollands Kroon de rekenkamerfunctie heeft ingevuld.

Een van de onderwerpen waarop de RKC’s zich hebben gefocust is de concept strategische visie die de afgelopen periode op thema-avonden, een raadsconferentie en in dialoogbijeen­komsten is besproken en is toegelicht door de projectleider.

Voor de vaststelling van de strategische visie die in het eerste kwartaal van 2011 is gepland, willen uw RKC’s via deze brief hun bevin­dingen met u delen.

Deze (zelfde) brief is door de drie andere rekenkamercommissies aan hun desbetreffende gemeenteraden gestuurd.

Wij hebben er terdege kennis van genomen dat in (één van) de dialoogbijeenkomsten nadruk­kelijk is toegelicht dat de bedoeling van de strategische visie is:

-          om er een levend document van te maken,

-          dat de concretisering van voornemens voor de kortere termijn in een ander docu­ment moet worden opgenomen dat vervolgens door de gemeenteraad van Hollands Kroon moet worden vastgesteld. Mede daarom is er in het nu beschikbare concept geen financiële paragraaf opgenomen; dat moet onderdeel worden van dit andere document.

Onze bevindingen zijn de volgende:

  1. het concept heeft een fors wensenkarakter en vermeldt vergezichten; het is daarbij de vraag of de nieuwe gemeenteraad de in de visie verwoorde ambitie kan waarmaken c.q. kan beheersen (is het streven niet te ambitieus?).
  2. het document geeft geen richting en vermeldt hier en daar diverse varianten; in bijvoorbeeld de woningbouwparagraaf staat een aantal varianten die elke gemeente voor zichzelf kan herkennen, maar die de vraag oproepen waar het echt met de woningbouw in de nieuwe gemeente heen gaat.
  3. de visie zegt (nog) weinig over de meerwaarde die het samengaan van de vier gemeen­ten geacht worden te hebben; uitspraken gaan meer uit van versterking van in gang gezette ontwikkelingen; voor de burger wordt het belang van samenvoeging tot Hollands Kroon niet of nauwelijks belicht, laat staan wat er vervolgens beter op moet worden.
  4. paragraaf 1.4. (blz. 6) gaat o.a. over het concentreren op drie speerpunten waaronder ruimte voor grote betrokkenheid voor burgers en bedrijven; het document vermeldt niet waaruit die ruimte voor grotere betrokkenheid zal bestaan. Door de passage over de regiegemeente (paragraaf 1.6) komt eerder de veronderstelling naar boven dat de afstand (en niet alleen fysiek) tussen de burger en de gemeente zal toenemen; dorps­raden en servicepunten nemen die veronderstelling ons inziens niet weg.
  5. mooi is de uitspraak “niet langer beleid begrijpelijk maken maar begrijpelijk beleid maken”; een verdere richting of richtinggevende uitspraak hebben wij echter niet in de visie aangetroffen.   
  6. “het regieconcept is geen keurslijf maar een ontwikkelingsrichting. De gemeenteraad van Hollands Kroon maakt de definitieve keuzes in de uitrol van het regieconcept “ (citaat uit para­graaf 1.6 op blz. 8); wij vinden dat deze “stelling” effect kan hebben op de omvang van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente en dat de beslis­sing daarover niet vooruitgeschoven kan worden.
  7. het streven is naar een dienstverlenende organisatie te groeien die een goede waar­dering krijgt voor klantgerichtheid (paragraaf 5.5. op blz. 19). Het benoemen van een hoge klantgerichtheid in 2018 laat nog heel veel open zoals bijvoorbeeld de daarvoor te hanteren normstelling; het daaraan koppelen van een waardering is niet in de visie opgenomen. Klantgerichtheid is zeker goed, maar de vier RKC’s vinden werken aan klanttevredenheid een betere optie. De nu niet beantwoorde vraag is waarop burgers / klanten echt kunnen rekenen als het gaat om bijvoor­beeld de snelheid en het kwali­teitsniveau van de publieke dienstverlening.
  8. heeft u de betekenis van het vaststellen van de strategische visie door de vier huidige gemeente­raden in het eerste kwar­taal van 2011 goed voor ogen? Is de visie vol­doende (uitgewerkt) voor het richting geven aan de operationele gevolgen?

Benadrukt wordt nogmaals dat de vier rekenkamercommissies met deze bevindingen een bijdrage willen leveren aan het tot stand komen van een strategische visie die voor de komende middellange periode is te realiseren.

Het spreekt voor zich dat de inhoud van deze brief desgewenst ook nader mondeling aan u kan worden toegelicht.

Hoogachtend,

Namens de rekenkamercommissie van Niedorp,

Arie Rinkel – voorzitter

 

Commentaar op de brief van de rekenkamer
 
“BEZINT EER GE BEGINT”
 

Zo zou je de kortste samenvatting kunnen noemen van de brief van de rekenkamer. Een rekenkamer is (net als in het landelijke) een onafhankelijke commissie die de effectiviteit van het beleid beoordeelt. Wie als consument een belangrijke aanschaf overweegt, raadpleegt de consumentenbond. Kopen of niet: dat blijft een eigen keuze. Zo ook met belangrijke beleidsbeslissingen.

De rekenkamer heeft zorgen over de meerwaarde van Hollands Kroon zoals dat in de strategische visie wordt uitgewerkt. Doorgaand in de beeldspraak: “De gemeenten zijn verloofd” zou je door kunnen gaan: “Liefde maakt blind” De rekenkamer waarschuwt het jonge stel dat ze zich rijk rekenen en teveel wensen formuleren. Zoete Lieve Gerritje zal er aan te pas moeten komen om alles betaalbaar te maken. Keuzes worden nog niet gemaakt en zicht op de portemonnee ontbreekt nog. Uit niets blijkt dat de gewenste betrokkenheid van burgers en bedrijven op deze wijze bereikt zal worden. Sterker: men vreest het ergste.

Om dienstverlening in te kopen, zo vertaal ik de waarschuwing.
 
“Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt”, is de volgende waarschuwing. Onzekerheid over toekomstige dienstverlening. Daarover moet meer duidelijkheid komen. De beloften en argumenten vooraf om tot deze fusie te komen zullen vastgelegd moeten worden.
 
Ook de slotopmerking van de rekenkamer is niet mis: “Raad, besef goed waarmee je bezig bent” zo wijst het vingertje. Wie treft dit?
Allereerst de regiegroep en de stuurgroep. Zij zitten op de eerste rij om de projectgroep aan te sturen. Voorlopig lijkt het dus Sinterklaas: Uit alle hoeken worden goedbedoelde verlanglijstjes aangeleverd, terwijl de Goedheiligman de bodem van de zak reeds voelt.
 
Wie de kritische toon van LADA volgt zal veel herkennen in wat de rekenkamer schrijft.
 
Een enkele keer worden trouwpartijen op het laatste moment afgeblazen. De Kroon leunt zwaar op de neus van Holland.
Wordt vervolgd.
 
Rob Ravensteijn


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.