Zienswijzen voor de voorgenomen fusie Harenkarspel/Schagen/Zijpe

Op 13 juli 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen en Zijpe vastgesteld. Het Herindelingsontwerp is een document, waarin de provincie beschrijft waarom zij vindt dat de drie gemeenten moeten herindelen. Tevens wordt beschreven wat de verdere procedure is.

Burgers, bedrijven en instellingen van de gemeenten, en de gemeenten zelf, kunnen hierop reageren door het indienen van een zienswijze. Het gemeentebestuur van Zijpe zal een zienswijze indienen naar aanleiding van dit genomen besluit.

Het Herindelingsontwerp met bijlagen ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Zijpe, Schagen en Harenkarspel, en is hier ook te downloaden. Indien u een zienswijze wilt indienen, kunt u deze sturen aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Inhoud van de in te dienen zienswijzen

1. Rapport Schoof is eenzijdig en laat onvoldoende ruimte voor andere varianten.

2. Niedorp hoort wel degelijk bij deze voorgesteld fusie om een goede balans stad( Schagen) versus platteland te hebben.

3. Bevolking Zijpe en gemeenteraad willen zelfstandig blijven; dit moet tenminste gehonoreerd worden.

4. Een nieuwe gemeentegrens sluit niet aan bij het beleidskader. Bestuurlijk worden burgers gescheiden van een deel West-Friesland waarmee sociale cohesie is en wordt bestuurlijk verbonden met een gebiedsvreemd deel.

5. Ook op recreatief- en economisch terrein liggen stevige verbindingen tussen Niedorp en Schagen/Harenkarspel.

6. Niedorpers hebben graag (mede)zeggenschap over het gebied waarmee ze een band hebben en voelen.

7. De besluitvorming over de ingediende zienswijzen door de vorige raad is zondermeer ondermaats zonder respect voor de inwoners van Niedorp. De overtuigende electorale reactie daarop in Niedorp op 3 maart 2010 is overduidelijk (LADA + GL 47%). Normaal laat 20% van de kiezer zich leiden door lokale kwesties.

Geef duidelijk aan dat het om een zienswijze gaat over de herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe.

De zienswijze dient uiterlijk vrijdag 8 oktober 2010 in het bezit te zijn van de provincie.

Voorbeeldbrief

Aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Betreft:

Zienswijze betreffende de voorgenomen fusie van de gemeenten Harenkarspel/Schagen/Zijpe

Zienswijze:

Afzender:

Naam………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………

PC Woonplaats……………………………………………………………………………..

Handtekening………………………………………..